Algemene voorwaarden

Desko laatste tweets

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van Decorum B.V., Gevestigd te Amsterdam

Nader te noemen Decorum

 

1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdamzijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Decorum vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Decorum schriftelijk is bevestigd. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.

1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Decorum een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.4 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Amsterdam, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

1.5 Afspraken met personeel binden Decorum niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

 

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Decorum is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is zestig dagen.

2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3 Alle door Decorum opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.5 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Decorum gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Decorum kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhogingmeer bedraagt dan 5%van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Decorum te voldoen.

2.6 De door Decorum geoffreerde prijzen voor apparatuur zijn inclusief de installatie van deze apparatuur alsmede de aanleg van water-, gas- en electriciteitsleidingen tot een maximale lengte van een meter; het meerdere zal door Decorum aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Voormelde installatie zal hetzij door Decorum, hetzij door hiertoe door Decorum aangestelde derden worden verricht. De kosten van bouwkundige werkzaamheden, hak-, breek- en schilderwerkzaamheden alsmede van transport anders dan horizontaal over de verharde weg zijn in de opgegeven prijzen nimmer begrepen.

2.7 Bij installatiewerkzaamheden zijn ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten zo nauwkeurig mogelijk, doch niet absoluut bindend; kleine onvermijdelijke verschillen bij de uitvoering kunnen Decorum op generlei wijze worden tegengeworpen. De uitvoering zal geschieden in de normale werktijden.

 

3. OPDRACHTEN

3.1 Een bestelling bindt de opdrachtgever. Decorum is eerst gebonden door verzending van de orderbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen tien dagen na verzending van de orderbevestiging zijn bezwaren aan Decorum kenbaar heeft gemaakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Decorum ter kennis zijn gebracht.Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Decorum zijn bevestigd.

3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en zulks door Decorum schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Decorum alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien Decorum zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.5 Decorum is gerechtigd meer werkzaamheden dan gemeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden geen uitstel kunnen lijden en noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

 

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".

4.2 Het eventueel door Decorum te verwerken of in te bouwen materiaal dient tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres.

4.3 Alle leveringstijden worden door Decorum steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Decorum eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan hem zijn verstrekt.

4.4 Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

4.5 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van Decorum, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.6 Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de opdrachtgever Decorum bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Decorum schriftelijk is bevestigd.

4.7 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Decorum kennis geeft, onverminderd het recht van Decorum om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Decorum omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.8 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Decorum voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Decorum het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Decorum verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.9 Decorum is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Decorum een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

 

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand,machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Decorum door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Decorum van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

5.2 Ingeval van langer durende overmacht zal Decorum daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Decorum het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 

6. KLACHTEN EN GARANTIE

6.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Decorum is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Decorum als bindend.

6.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk negentig dagen na uitvoering van de opdrachtaan Decorum worden gemeld.

6.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.4 Opdrachtgever zal alle door Decorum voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Decorum in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

6.5 Indien Decorum een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het factuurbedrag te verlenen.

6.6 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Decorum niet; met name zal Decorum in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

 

7. VERHUUR

7.1 De huurtijd vangt aan op de datum van aflevering van het gehuurde of, indien zulks uitdrukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen, op het moment waarop het gehuurde met eigen vervoer van Decorum aan het adres van de opdrachtgever is afgeleverd. De huurtijd eindigt op de datum waarop het gehuurde door Decorum is terugontvangen, echter met dien verstande dat indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt teruggeleverd, de volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is.

7.2 Het verhuurde zal door Decorum in goede staat worden afgeleverd. De opdrachtgever is gerechtigd het gehuurde voor aflevering te keuren of te doen keuren. Indien opdrachtgever van dit recht geen gebruik maakt, wordt het verhuurde geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd.

7.3 Het verhuurde zal onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van Decorum. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft Decorum het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weder in bezit te nemen en tot invordering van de huursomover de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.

7.4 Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien Decorum daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen dagprijs.

7.5 Indien geen vaste huurtermijn is overeengekomen geldt een door U of ons te hanteren opzegtermijn van 10 werkdagen. Deze opzegging dient schriftelijk opgezegd te worden

7.6 De opdrachtgever is -zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Decorum- niet gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen.De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.7 De opdrachtgever is verplicht het gehuurde voor zijn rekening en risico in behoorlijke bedrijfsvaardige toestand te houden.

7.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan alsmede diefstal en/of vermissing van het gehuurde.

7.9 Indien het gehuurde of onderdelen daarvan geheel verloren gaat of onherstelbaar beschadigd wordt, zal de opdrachtgever aan Decorum een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan de aanschafkosten van vervangende goederen alsmede de kosten van de vervanging.

7.10 Het is opdrachtgever niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren en andere dan door Decorum voorgeschreven materialen te gebruiken.

7.11 In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal opdrachtgever onmiddellijk en op de snelste wijze Decorum inlichten.

7.12 Opdrachtgever zal Decorum te allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren. Tevens behoudt Decorum zich het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technisch onderhoud en inspectie.

7.13 Na beëindiging van de huurovereenkomst is de opdrachtgever verplicht het gehuurde in onbeschadigde staat terug te leveren aan Decorum. De teruglevering moet vergezeld gaan van een gespecificeerde schriftelijke opgave van de gehuurde materialen. Deze opgave is voor Decorum niet bindend. Decorum zal binnen veertien dagen na de teruglevering de verhuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van de opdrachtgever, en zal na de inspectie de opdrachtgever schriftelijk opgave doen van manco's en beschadigingen. Decorum is gerechtigd de terugontvangen goederen zelf te (doen) herstellen, indien zulks haar noodzakelijk voorkomt. Ten aanzien van de tijdens deze inspectie geconstateerde gebreken en/of manco's gelden de boeken van Decorum als bindend.

7.14 Indien opdrachtgever na afloop van de overeengekomen of verlengde huurtijd in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen plaats af te leveren, heeft Decorum het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt onmiddellijk van de opdrachtgever op te vorderen en voor rekening en risico van de opdrachtgever weg te (doen) halen, waarbij opdrachtgever zich verplicht Decorum toegang te verschaffen tot de plaats(en) waar het gehuurde zich bevindt.

7.15 Tenzij de goederen op de conditie “verzorgd” zijn verhuurd, worden de kosten van installatie/montage tegen het geldende uurloon aan opdrachtgever doorberekend.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt Decorum generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade het bedrag van de door Decorum te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan overtreft.

8.2 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

8.3 Opdrachtgever is gehouden Decorum schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Decorum instellen ter zake van schade door of met het geleverde resp. de verhuurde goederen.

8.4 De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Decorum aanvaardt ten deze geen enkele aansprakelijkheid.

8.5 Decorum aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

8.6 Bij verhuur is Decorum nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand, storing of slecht functioneren van het gehuurd of gedeelten daarvan, dan wel schade ontstaan door diensten van bedienend personeel ter beschikking gesteld door Decorum, behalve in geval van -door opdrachtgever te bewijzen- opzet of grove schuld van Decorum. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Decorum verder gaan dan het opnieuwter beschikking stellen van apparatuur.

8.7 Adviezen worden door Decorum naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

 

9. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

9.1 Decorum behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

9.2 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen.

 

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- pas op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan Decorum verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.

10.2 Terzake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Decorum -voor zoveel als mogelijk is- tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Decorum zouden worden onttrokken.

10.3 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren,met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Decorum de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Decorumzal cederen.Opdrachtgever verleent Decorum reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.4 Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook,worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

10.5 Decorum is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Decorumniet nakomt.Opdrachtgever dient hiertoe zijnmedewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

 

11. BETALING

11.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Decorum daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Decorum is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

11.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.

11.3 Indien in een langere credietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1%permaand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.

11.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Decorum moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15%van het betrokken bedrag met een minimum van € 35,00.

 

12. GESCHILLEN

12.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

12.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Decorum is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

12.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

13. SLOTBEPALINGEN

13.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Decorum.